JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA

Jonavos politechnikos mokyklos kokybės politika - visų tarpusavyje susijusių procesų vadyba, siekiant užtikrinti tiekiamų paslaugų kokybę, nuolat gerinant kokybės rodiklius.

Ši politika įgyvendinama:

  • parengiant, įdiegiant ir nuolat tobulinant kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus;
  • kuriant, stiprinant ir plėtojant kokybės kultūrą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimą, vadovaujantis teisiniais ir kitais reikalavimais;
  • nuolat gerinant mokymo/si, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą ir kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.
  • Aprūpinant ištekliais ir nuolat gerinant kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;
  • Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus) peržiūrint, analizuojant bei atnaujinant politiką ir tikslus, kad jie nuolat išliktų aktualūs ir tinkami;
  • Laikantis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisinių bei kitų reikalavimų;
  • Sistemingai keliant visų lygių darbuotojų kvalifikaciją ir skatinant kiekvieną darbuotoją dalyvauti tobulinant kokybės vadybos sistemą, ugdant jų supratingumą ir atsakomybę už kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

Kokybės politika yra žinoma ir suprantama ir prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

KOKYBĖS TIKSLAI

  • Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius.
  • Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą.
  • Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves, teikiant mokymo/si paslaugas.